Ringo - Statut PTR

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

Une faiblesse croissante dans https://alexbok.fr/wp-content/languages/products/mexican-viagra.html sur le viagra les jambes et les bras peut se produire cette sensation de dysfonctionnement sexuel en l'absence de viagra. Scripps liste Revatio, Cialis, et Viagra comme des médicaments couverts. Une réponse à l'article de synthèse du docteur Camplejohn. Les niveaux d'antigène spécifique de la prostate comme médicament administré pour la ...

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Rozdział I.

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§1.

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO RINGO, zwane dalej Towarzystwem, w skrócie PTR.

 §2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz   m.st. Warszawa. Dla realizacji swych celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność również poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że jest ona zgodna z prawem danego kraju.

§3.

 1. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Towarzystwo może tworzyć oddziały wojewódzkie lub regionalne z osobowością prawną, zwane Okręgowymi Towarzystwami Ringo oraz Koła Ringo nie posiadające osobowości prawnej.
 2. PTR jest reprezentantem sportu ringo w kraju i za granicą.

§4.

 1. Towarzystwo działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o Stowarzyszeniach, własnym Statutem oraz uchwałami Zjazdu Delegatów PTR.
 2. Towarzystwo podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Organem ewidencyjnym jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

§5.

Towarzystwo w ramach swej działalności współpracuje w szczególności z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.

§6.

Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych organizacji służących podnoszeniu sprawności psychomotorycznej, międzynarodowej współpracy i przyjaźni oraz wychowaniu dla pokoju.

§7.

Towarzystwo może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne, może nimi wyróżniać zasłużonych członków i inne osoby fizyczne i prawne oraz używać pieczęci i druków firmowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8.

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków i sympatyków. Zarząd Główny Towarzystwa może zatrudnić osoby niezbędne dla realizacji celów statutowych.

Rozdział II.

Cele i środki działania

§ 9.

Celem Towarzystwa jest:

1)      podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej i sprawności psychomotorycznej społeczeństwa,

2)      wychowywanie dla przyjaźni oraz współpracy międzynarodowej i pokoju przez rozwój ringo, „polskiego sportu przyjaźni i pokoju” w Polsce i na świecie,

3)      wprowadzenie gry w ringo do systemu edukacji narodowej, programów działania organizacji społecznych i instytucji oraz sportu wyczynowego,

4)      organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój gry w ringo,

5)      reprezentowanie interesów sportu ringo w organizacjach krajowych i międzynarodowych. 

§ 10.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1)      opracowywanie kierunków i programów rozwoju gry w ringo,

2)      ustalanie planów szkoleniowych dla wszystkich etapów szkolenia sportowego,

3)      ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego oraz nadzór nad ich realizacją,

4)      organizowanie i prowadzenie :

a)      szkolenia zawodników,

b)      szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów i sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

c)      wydawania publikacji dotyczących gry w ringo.

5)      wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych poprzez udział w realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci”,

6)      przygotowywanie reprezentacji do udziału w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich  (World Games), uniwersjadach, mistrzostwach świata i Europy oraz innych zawodach międzynarodowych, w tym w paraolimpiadach,

7)      dążenie do stałego rozszerzania składu Międzynarodowej Federacji Ringo o przedstawicieli coraz to nowych krajowych towarzystw ringo oraz do wprowadzenia ringo do programu Igrzysk Olimpijskich,

8)      organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, międzypaństwowych i międzynarodowych, pucharowych, promocyjnych i innych – zgodnie z obowiązującym systemem współzawodnictwa sportowego oraz potrzebami w zakresie upowszechniania gry w ringo, badań i konferencji naukowych,

9)      sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną okręgowych towarzystw ringo, tworzonych na podstawie wniosków działaczy z danego środowiska, zatwierdzonych przez Zarząd Główny Towarzystwa jako oddziały terenowe Towarzystwa, zwłaszcza w zakresie:

a)      rozwoju gry w ringo w województwie lub regionie,

b)      prowadzenia jednolitej klasyfikacji sportowej,

c)      organizacji rozgrywek okręgowych we wszystkich kategoriach,

d)     kontaktów międzynarodowych,

e)      realizacji kalendarza imprez sportowych,

f)       prowadzenia rejestracji wyników, ewidencji i dokumentacji sportowej oraz listy klasyfikacyjnej Towarzystwa i klasyfikacji Grand Prix krajowej i międzynarodowej,

g)      prowadzenia ewidencji zawodników, działaczy, organizatorów i sędziów,

h)      przyznawania wyróżnień i nagród oraz nakładania kar dyscyplinarnych,

10)  sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Towarzystwa oraz kontroli przestrzegania przez nich Statutu, zasad etycznych, uchwał i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportu.

Rozdział III.

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)      zwyczajnych (powyżej 16 lat),

2)      uczestników (poniżej 16 lat),

3)      honorowych,

4)      wspierających. 

§ 12.

 1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, którzy mają ukończone 16 lat, przyjęci przez Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji, według ustalonego przez Zarząd Główny wzoru albo przyjęci przez okręgowe towarzystwa ringo, po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Towarzystwa i zarejestrowaniu przez ten Zarząd w rejestrze członków Towarzystwa,
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inne osoby poniżej 16 roku życia -  obywatele polscy bądź obywatele innych państw mieszkający aktualnie w Polsce, za zgodą  rodziców lub opiekunów – na podstawie pisemnej deklaracji, przyjęci przez Zarząd Główny Towarzystwa w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju gry w ringo w Polsce i na świecie. Godność członka honorowego na wniosek Prezesa Towarzystwa nadaje Zjazd Delegatów PTR.

Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego PTR lub z inicjatywy własnej większością 2/3 głosów delegatów uprawnionych do głosowania może nadać godność Prezesa Honorowego PTR.

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające i wspierające cele Towarzystwa, przyjęte przez jego Zarząd Główny na podstawie pisemnego zgłoszenia według ustalonego wzoru, deklarujące pomoc finansową, materialną lub organizacyjną dla Towarzystwa. 

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      Uczestniczyć poprzez swoich delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym w Zjeździe Delegatów,

b)      uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych organizowanych przez Towarzystwo, na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTR,

c)      korzystać z urządzeń PTR w sposób i w zakresie określonym odpowiednimi regulaminami,

d)     zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju ringo i domagać się ich rozpatrzenia,

e)      nosić odznakę z godłem Towarzystwa oraz posiadać legitymację PTR.

2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Zjeździe Delegatów.

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego. Członkowie honorowi, którzy posiadali uprzednio status członków zwyczajnych, zachowują czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący na Zjeździe Delegatów z zastrzeżeniem §22 u.1. pkt.1.

4. Członkowie wspierający mają prawo:

a)      korzystać z obiektów i urządzeń sportowych PTR na zasadach określonych przez ZG PTR lub Okręgowe Towarzystwo Ringo,

b)      brać udział w imprezach Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminie danej imprezy,

c)      zgłaszać postulaty dotyczące działalności Towarzystwa i rozwoju ringo,

d)     brać udział w Zjeździe Delegatów z głosem doradczym

e)      nosić odznakę Towarzystwa i posiadać legitymację PTR.

§ 14.

1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy Towarzystwa są obowiązani do:

a)      aktywnej działalności na rzecz rozwoju gry w ringo, polskiego sportu dla każdego, podnoszenia poziomu organizacyjnego i sportowego tej dyscypliny sportowej oraz jej prestiżu społecznego,

b)      przestrzegania Statutu, zasad regulaminowych i etycznych gry w ringo, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie,

c)      prowadzenia działań na rzecz upowszechnienia gry w ringo, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

d)     opłacania ustalonych składek członkowskich.

2.   Członkowie wspierający mają obowiązki określone w ust. 1 pkt  a) - c) oraz obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Towarzystwa świadczeń.

§ 15.

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające Towarzystwa ustaje w przypadku:

a)      wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego PTR,

b)      rozwiązania się Towarzystwa,

c)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej osoby prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

d)     wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 1. Członek zwyczajny Towarzystwa może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Główny w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu. Maksymalny okres zwieszenia nie może przekraczać 12 miesięcy.
 2. Zawieszenie członka Towarzystwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych, organizowanych przez PTR.

§ 16.

Od uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa o wykluczeniu lub zawieszeniu członka przysługuje stronie prawo odwołania się do Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV.

Władze Towarzystwa

§ 17.

 1. Władzami Towarzystwa są:

a)      Zjazd Delegatów,

b)      Zarząd Główny,

c)      Komisja Rewizyjna,

d)     Sąd Koleżeński.

§ 18.

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Wyboru Prezesa Towarzystwa dokonuje się odrębnie, wcześniej, w głosowaniu tajnym.
 2. Do władz Towarzystwa mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni Towarzystwa.  Większość muszą stanowić członkowie zwyczajni o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 19.

 1. W razie powstania wakatu w składzie władz Towarzystwa w trakcie kadencji, organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo dokooptowania nowych członków. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danego organu pochodzących z wyboru. Członkowie dokooptowani do Zarządu Głównego mogą także obejmować funkcję Prezesa Towarzystwa.
 2. W razie ustąpienia Prezesa Towarzystwa w czasie kadencji – Zarząd Główny wybiera jego następcę ze swego grona na okres do końca danej kadencji.
 3. W przypadku opuszczenia składu Zarządu przez więcej niż 1/3 liczby wybranych członków Zarządu, niezbędne jest przeprowadzenie nowych wyborów przez Zjazd Delegatów.

§ 20.

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd co dwa lata jako sprawozdawczy i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborczy.

§ 21.

1. Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

1)      uchwalanie generalnych kierunków działalności Towarzystwa,

2)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Towarzystwa,

3)      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4)      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

5)      zatwierdzanie regulaminu wewnętrznego działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

6)      nadawanie godności Członka Honorowego i Prezesa Honorowego PTR,

7)      uchwalanie wysokości i trybu uiszczania składki członkowskiej,

8)      podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa,

9)      rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Towarzystwa,

10)  rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego.

11)  podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

2. W przypadku zaakceptowania przez Zjazd Delegatów przedstawionego przez Zarząd wniosku o odwołanie członka bądź członków tegoż Zarządu z powodu ich długotrwałej, udokumentowanej nieobecności, Zjazd Delegatów dokonuje wyboru uzupełniającego, pod warunkiem, że liczba członków Zarządu wybranych w celu uzupełnienia składu Zarządu nie przekroczy liczby odwołanych członków Zarządu.

§ 22.

1. W Zjeździe Delegatów Towarzystwa biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie uprawnieni spośród członków zwyczajnych Towarzystwa - delegaci PTR oraz Okręgowych Towarzystw Ringo i Kół Ringo, według następujących zasad:

 • 5 delegatów PTR i każdego OTR,
 • 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 25 osób, członków poszczególnych Kół Ringo.

2)      z głosem doradczym – członkowie honorowi, nie będący uprzednio członkami zwyczajnymi Towarzystwa, uczestnicy i wspierający, oraz nie wybrani na delegatów członkowie ustępujących władz Towarzystwa oraz władz Okręgowych Towarzystw Ringo i Kół i zaproszeni goście.

2. Kadencja delegatów trwa 4 lata.  

§ 23.

 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zjazdu Delegatów Zarząd Towarzystwa zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
 2. Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów, o ile szczegółowe zapisy statutu nie stanowią inaczej.

§ 24.

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Główny Towarzystwa z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ½ ogólnej liczby członków Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Towarzystwa najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 25.

Zarząd Towarzystwa składa się z 9 - 15 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika oraz Sekretarza Generalnego. Liczbę członków Zarządu i Wiceprezesów określa na daną kadencję uchwała Zjazdu Delegatów. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

§ 26.

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:

1)      reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2)      wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka zwyczajnego, uczestnika i wspierającego PTR,

4)      występowanie oraz podejmowanie działań w sprawach:

a)      dotacji dla Towarzystwa,

b)      szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich,

c)       budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami dyscypliny,

5)      zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)      uchwalanie przepisów gry w ringo

7)      uchwalanie kalendarza sportowego Towarzystwa,

8)      uchwalanie okresowych planów działania i planów finansowych Towarzystwa,

9)      powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie zespołów i komisji problemowych,

10)   powoływanie i odwoływanie Kierownika Szkolenia PTR,

11)   reprezentowanie Towarzystwa w międzynarodowych federacjach sportu i innych organizacjach międzynarodowych,

12)   ustalanie zakresu obowiązków pracowników biura PTR,

13)   proponowanie nadania tytułów honorowych.

 1. Do kompetencji Zarządu należy ponadto:

1)      uchwalanie projektu regulaminu działania  Zarządu Głównego i przedstawianie go do zatwierdzenia Zjazdowi Delegatów,

2)      powoływanie Okręgowych Towarzystw Ringo i Kół Ringo oraz ocena ich działalności,

3)      zawieszanie i uchylanie uchwał OTR i Kół Ringo w sprawach gry w ringo, sprzecznych ze Statutem PTR,

4)      rozstrzyganie ewentualnych sporów związanych z działalnością merytoryczną Okręgowych Towarzystw Ringo i Kół Ringo.

§ 27.

Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 28.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu obowiązek realizacji zadań wynikających z  podjętych uchwał spoczywa na Prezesie, Wiceprezesach, Skarbniku i Sekretarzu Generalnym PTR, zgodnie z przyjętym podziałem obowiązków.

§ 29.

 1. Komisja Rewizyjna PTR składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję określa uchwała Zjazdu Delegatów.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza w miarę potrzeb, ale przynajmniej dwa razy w roku kontrolę całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Zjazdowi Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Protokoły wraz z wnioskami z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada do wykonania  Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna uchwala projekt regulaminu swojego działania i przedstawia go do zatwierdzenia na najbliższym Zjeździe Delegatów.

§ 30.

 1. Sąd Koleżeński jest organem statutowym Towarzystwa powołanym do rozpatrywania sporów pomiędzy członkami Towarzystwa oraz spraw dotyczących naruszenia postanowień Statutu, jak również wydanych na jego podstawie regulaminów oraz zasad regulaminowych gry w ringo.
 2. Sąd Koleżeński PTR składa się z 3-5 członków, wybieranych przez Zjazd Delegatów PTR, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Liczbę członków Sądu Koleżeńskiego na daną kadencję określa uchwała Zjazdu Delegatów.
 3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
 4. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Główny Towarzystwa. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy także rozstrzyganie spraw powstałych w obrębie PTR, a wniesionych do Sądu Koleżeńskiego przez członków, działaczy, trenerów i zawodników .
 5. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Zjazd Delegatów PTR, którego decyzje są ostateczne.
 6. Sąd Koleżeński ma prawo orzekania następujących kar:

1)      upomnienia,

2)      nagany,

3)      wniosku do Zarządu o zawieszenie w prawach członka PTR,

4)      wniosku do Zarządu o wykluczenie z grona członków PTR.

 1. Sąd Koleżeński uchwala projekt regulaminu swojego działania i przedstawia go do zatwierdzenia najbliższemu Zjazdowi Delegatów PTR.

 

 

Rozdział V.

Okręgowe Towarzystwa Ringo i Koła Ringo 

Okręgowe Towarzystwa Ringo  

§ 31.

 1. Polskie Towarzystwo Ringo może powoływać oddziały wojewódzkie lub regionalne zwane Okręgowymi Towarzystwami Ringo (OTR).
 2. OTR posiadają osobowość prawną.
 3. Członkowie OTR uczestniczą w Walnym Zjeździe Delegatów PTR za pośrednictwem wybranych delegatów OTR.

§ 32

Zasady tworzenia Okręgowych Towarzystw Ringo:

1)      OTR może zostać powołane na wniosek Komitetu Założycielskiego wyłonionego  spośród uczestników Zebrania Założycielskiego OTR liczącego nie mniej niż 15 członków zwyczajnych PTR działających na danym terenie.

2)      Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd PTR. 

§ 33

Struktura organizacyjna Okręgowych Towarzystw Ringo.

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

            1) Walne Zebranie Oddziału,

2) Zarząd Oddziału

3) Komisja Rewizyjna,

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału wybierane są w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Oddziału i konstytuują się na pierwszym zebraniu po wyborach. Kadencja władz wybieralnych Oddziału trwa 4 lata.

3. Uchwały wszystkich władz OTR zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wyjątek stanowią uchwały w sprawach personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym. 

§34

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą OTR.
 2. Walne Zebrania Członków Oddziału są zwoływane przez Zarząd Oddziału:

1)      wyborcze - co 4 lata;

2)      sprawozdawcze - co roku.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
  1) uchwalanie programu działalności Oddziału,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
  3) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  4) wybór Zarządu Oddziału,
  5) uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Zebrania.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału oraz Zarząd Główny co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.

§ 35

 1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
  1) z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale;
  2) z głosem doradczym:

- członkowie honorowi;
- członkowie wspierający Stowarzyszenia z terenu Oddziału;
- przedstawiciele władz krajowych Stowarzyszenia, jeżeli wyrażą taką wolę.

 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów do Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów PTR.
 2. Na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/5 liczby członków Stowarzyszenia zrzeszonych w danym Oddziale, Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbywa się w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

§36

 1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd. Zarząd OTR składa się z 3 – 5 członków, w tym prezesa, skarbnika i sekretarza. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu. Członków Zarządu Oddziału wybiera Walne Zebranie Oddziału na okres 4  lat. Liczbę członków Zarządu Oddziału na daną kadencję określa uchwała Walnego Zebrania Oddziału.
 2. Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Stowarzyszenia. Zarząd Oddziału:
  1) realizuje zadania określone przez Zarząd Główny, Zjazd Delegatów oraz Walne Zebranie Oddziału;
  2) kieruje bieżącą działalnością Oddziału;
  3) zwołuje i organizuje zebrania członków Oddziału;
  4) opracowuje i realizuje roczne plany pracy Oddziału;

5) gospodaruje majątkiem Oddziału.

 1. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały o rekomendacji dotyczącej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia oraz ustania członkostwa, które przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.
 2. Zarząd Oddziału prowadzi działalność według przyjętego przez siebie regulaminu pracy Zarządu Oddziału zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 37

 1. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia roczne sprawozdania z działalności Oddziału oraz przedstawia plan pracy na rok następny.
 2. Oddziały Stowarzyszenia mogą tworzyć w zakresie swojego działania koła lub komisje problemowe określając ich organizację i zadania w uchwalanych przez Zarząd Oddziału regulaminach.
 3. Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wnosi pod obrady Zarządu Głównego.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału są zwoływane przez Prezesa Oddziału w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§38

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Odnośnie kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio § 29 statutu. 

Koła Ringo 

§ 39

 1. Polskie Towarzystwo Ringo może powoływać Koła Ringo.
 2. Koła Ringo nie posiadają osobowości prawnej.
 3. Członkowie Kół Ringo uczestniczą w Zjeździe Delegatów PTR za pośrednictwem wybranych przez siebie delegatów.

§ 40

Zasady tworzenia Kół Ringo:

1)      Koło Ringo może zostać powołane na wniosek Komitetu Założycielskiego wyłonionego  spośród uczestników Zebrania Założycielskiego Koła Ringo liczącego nie mniej niż 10 członków zwyczajnych PTR działających na danym terenie.

2)      Uchwałę o utworzeniu Koła Ringo podejmuje Zarząd PTR.

§ 41

1. Władzami Koła Ringo są:

     1) Walne Zebranie Koła,

2) Zarząd Koła.

2. Do władz Koła Ringo, stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz Oddziału z wyłączeniem § 36 ust. 2 pkt 5 .

3. Czynności kontrolne wobec Koła Ringo wykonuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

§42

 1. W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do władz Oddziału PTR stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz krajowych.
 2. Postanowienia końcowe:

a/ Zarząd PTR ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez OTR lub Koło Ringo działań niezgodnych z  celami statutowymi PTR lub takich, które zdaniem Zarządu PTR mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

b/ Uchwałę o rozwiązaniu OTR podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Zjazd Delegatów PTR kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu PTR lub Komisji Rewizyjnej PTR, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach OTR. Powyższe stosuje się odpowiednio do Kół Ringo.

Rozdział VI.

Nagrody i wyróżnienia

§ 43.

Towarzystwo ma prawo nagradzania i wyróżniania osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju ringo; służą do tego m.in. odznaki organizacyjne, medale pamiątkowe PTR.

§ 44.

Towarzystwo może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych członkom Towarzystwa, działaczom, zawodnikom, trenerom i instruktorom ringo oraz nadawać ustanowione przez Zarząd Główny PTR odznaczenia honorowe.

§ 45.

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają przepisy państwowe i resortowe oraz regulaminy Towarzystwa.

 

Rozdział VII.

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 46.

 1. Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

a)      dotacje państwowe i samorządowe,

b)      składki roczne członków Towarzystwa, jak również świadczenia członków wspierających,

c)      darowizny, w tym przekazane przez inne organizacje oraz instytucje,

d)     wpływy uzyskane z działalności statutowej Towarzystwa.

§ 47.

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch osób działających łącznie, w tym obowiązkowo Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 48.

Zakres i zasady działalności finansowej Towarzystwa określają odrębne przepisy.

Rozdział VII.

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 49.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 50.

1.Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji i cel, na  jaki zostanie przeznaczony majątek Towarzystwa.

2. Likwidator, po zakończeniu działalności, sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji i występuje z wnioskiem do organu ewidencyjnego o wykreślenie Towarzystwa z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.