Ringo - Deklaracja członkowska

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

  1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, którzy mają ukończone 16 lat, przyjęci przez Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji, według ustalonego przez Zarząd Główny wzoru albo przyjęci przez okręgowe towarzystwa ringo, po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Towarzystwa i zarejestrowaniu przez ten Zarząd w rejestrze członków Towarzystwa,
  2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inne osoby poniżej 16 roku życia - obywatele polscy bądź obywatele innych państw mieszkający aktualnie w Polsce, za zgodą rodziców lub opiekunów – na podstawie pisemnej deklaracji, przyjęci przez Zarząd Główny Towarzystwa w trybie określonym w ust. 1.
  3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju gry w ringo w Polsce i na świecie. Godność członka honorowego na wniosek Prezesa Towarzystwa nadaje Zjazd Delegatów PTR.
  4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające i wspierające cele Towarzystwa, przyjęte przez jego Zarząd Główny na podstawie pisemnego zgłoszenia według ustalonego wzoru, deklarujące pomoc finansową, materialną lub organizacyjną dla Towarzystwa.

Do pobrania deklaracja członkowska w wersji xlsx

Do pobrania deklaracja członkowska w wersji pdf

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną

 

Wypełnioną deklarację (dwustronnie) należy przesłać na adres Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Ringo

Ul. Wrocławska 16 m. 39

01-493 Warszawa